Eesti
English По-русски Українською
Elamisluba Eestis »

Elamisluba Eestis

20.07.2010

Informeerime tähtajalise elamisloa taotlustega seoses, et 2018. aastaks kehtestatud sisserände piirarv on täis. Piirarvu alt on siiski välja toodud mõned kategooriad (vt. allpool).

Eesti elamisloataotlusi ja dokumente saab esitada:

1. Eesti saatkonnas Kiievis

2. Eestis, kõikides Politsei-ja Piirivalveameti klienditeenindustes

Konsuli vastuvõtt elamisloa küsimustes toimub saatkonnas ainult eelregistreerimisega telefonil (+38 044) 590 24 40.


Konsuli vastuvõtt toimub üldjuhul tööpäeviti kell 14.00-16.00
.


Elamisloa taotluse esitamine (ja elamisloadokumendi kättesaamine) toimub ainult isiklikult.


Alla 15-aastase
alaealise või piiratud teovõimega isiku eest sooritab elamisloa taotlemisega seotud toiminguid tema esindaja (vanem, eestkostja või eestkosteasutuse volitatud esindaja). Esindaja esitab taotluse esitamisel oma isikut ja esindusõigust tõendava dokumendi (vanema puhul – sünnitunnistus, eestkostja puhul - eestkosteasutuse poolt väljastatud eestkostmist tõendav dokument).Riigilõivu määrad:

Tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamise eest (abikaasa või lähedase sugulase juurde, õppimiseks)

 80 €

Tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamise eest (Eesti kodanikust abikaasa või lähedase sugulase juurde elama asumiseks)

 50 €

Alla 1-a.isiku tähtajalise elamisloa taotluse läbivaatamise eest

 25 €

Elamisloa töötamiseks taotluse läbivaatamise eest

120 €

Elamisloa ettevõtluseks taotluse läbivaatamise eest

180 €

Riigilõivu tasumise viis:

 • viisataotluse esitamisel sularahas eurodes;
 • Rahandusministeeriumi arveldusarvele Eestis (tuleb esitada tasumist tõendav dokument), täpsemat informatsiooni saab siit.


Täpsema infoga nõutavate dokumentide ja menetlusprotsessi kohta
saab tutvuda Politsei- ja piirivalveameti kodulehel: http://www.politsei.ee/et/teenused/elamisluba/index.dotProtsessist üldiselt:


Saatkond ei menetle Teie elamisloa taotlust
. Saatkond võtab vastu ja edastab esimesel võimalusel Teie taotluse Politsei- ja piirivalveametile, kes menetleb Teie taotlust, vajadusel nõuab Teilt puuduvaid dokumente ja andmeid (võttes Teiega otseühendust), teeb otsuse ning positiivse otsuse puhul edastab dokumendi kohta, mille märkisite soovitud kättesaamise kohaks oma taotlusankeedil (see võib olla Saatkond Kiievis, mõnes teises riigis, või mõni PPA klienditeenindus Eestis). Seega kõik küsimused dokumentide, menetlusprotsessi, otsuse, jms kohta palume esitada otse Politsei- ja piirivalveametile.


Tähtajalise elamisloa andmine või sellest keeldumine otsustatakse üldjuhul 2 kuu jooksul taotluse menetlusse võtmise või taotluses esinenud puuduste kõrvaldamise päevast arvates.


Eeltoodud tähtaegu võib PPA pikendada, kui taotluses esitatud andmete, sellele lisatud dokumentide ja taotluse põhjendatuse kontrollimine kestab taotluse läbivaatamiseks ette nähtud tähtajast kauem.


Täpsem info Politsei- ja piirivalveameti kodulehel: http://www.politsei.ee/et/teenused/elamisluba/index.dot

Elamisloa piirarvu alla ei kuulu järgmised taotlejad:

 • Rahvuselt eestlased.
 • Euroopa Liidu kodanikud ja nende perekonnaliikmed.
 • USA ja Jaapani kodanikud.
 • Pereränne (elamisluba abikaasa või lähedase sugulase juurde).
 • Õpiränne (elamisluba õppimiseks).
 • Töörändes, kes taotlevad elamisluba:
 • töötamiseks teadlasena või õppejõuna;
 • töötamiseks iduettevõttes;
 • töötamiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialasel ametikohal.
 • Ettevõtluse puhul, kes taotlevad elamisluba:
 • iduettevõttes;
 • suurinvestorina.
 • Elamisluba kriminaalmenetluses osalemiseks.
 • Elamisluba püsivalt Eestisse elama asumiseks.
 • Kes on Eestisse elama asunud enne 1990. a. 1 juulit ega olema elama lahkunud mõnda teise riiki (nn kohalikud).
 • Kellele on juba sisserände piirarvu alusel elamisluba antud ja kes ei ole pärast lahkunud elama mõnda teise riiki.
 • Kellele on antud elamisluba õppimiseks, abikaasa või lähedase sugulase juurde, kui ta taotleb uut elamisluba mistahes alusel.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Kiievis Puškinska tn 43B, Kiev 01901, Ukraina tel. (380 44) 590 07 80, e-mail: Embassy.kyiv@mfa.ee